Spotkania w roku formacyjnym 2016/2017
 
  • Diecezjalne Rozesłanie Oaz: 

Miejsce: Parafia Św. Pawła w Bielsku-Białej

Data:

W Rozesłaniu obowiązkowo uczestniczą wszyscy animatorzy grup, animatorzy muzyczni oraz moderatorki i inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

  • Diecezjalne Podsumowanie Oaz: 

 W Podsumowaniu obowiązkowo uczestniczą moderatorzy i odpowiedzialne lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.


 
 
Informacje dotyczące zgłaszania młodzieżowych rekolekcji wakacyjnych.
 

Prosimy o wyznaczenie osoby, która dokona zgłoszenia danego ośrodka w Kuratorium.
Ośrodki będzie można zgłaszać w dniach: ........

Aby można było sprawnie dokonać zgłoszenia prosimy o przygotowanie (w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu ZGŁOSZENIE BĘDZIE NIEMOŻLIWE)

1.    Dotyczące Moderatorów oaz :

  •  kserokopie zaświadczenia ukończenia kursu dla kierowników (2 egz.), kserokopia dyplomu ukończenia studiów (2 egz.) oraz zaświadczenie ze szkoły (oryginał i kopia), że ksiądz jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela. W zaświadczeniu powinien zostać podany staż pracy księdza. Każda inna osoba, która nie jest nauczycielem musi wykazać się, co najmniej 3 letnim stażem pedagogicznym, uzyskanym w ciągu ostatnich 15 lat aby móc pełnić funkcję kierownika lub za-kierownika.
  • Kserokopię zaświadczenia z informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (2 egz.) 
  • Oświadczenie o niekaralności (2 egz.)
  • Zaświadcznie lekarskie (2 egz.)

2.    Dot. Animatorów:

  • kserokopie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych (2 egz.) oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej przez animatorów/wychowawców lub kserokopie legitymacji studenckiej (2 egz.)
  • Oryginał i kserokopię zaświadczenia z informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Zaświadczenie lekarskie (oryginał i kopia)
  • Karta animatora 

3. Jeżeli ktoś w diakonii posiada uprawnienia do udzielania pomocy przedmedycznej należy złożyć w 2 egz. kserokopie zaświadczenia.
4. Podpisaną przez moderatora i animatorów listę z oświadczeniem, iż kopie zaświadczeń przekazanych są zgodne z oryginałem.

5. Kserokopie (3 egz. w formacie A4) protokółu z kontroli szkoły/ośrodka dokonanego przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrekcje szkoły lub właściciela ośrodka. Protokół wazny jest przez 3 lata od daty wydania.
6. Kserokopie szkicu pomieszczeń szkoły lub ośrodka – potwierdzoną za zgodność (3 egz.)
7. Oryginał porozumienia/umowy z ośrodkiem zdrowia.
8. Umowy ze szkołami lub ośrodkami do podpisania przez kierownika Fundacji. (Oryginał i kopia)
9. Wypełniony formularz B 1 i 2

Dodatkowo prosimy o przygotowanie na pendrive, w formacje PDF max 6 MB, skanów następujących dokumentów: szkic pomieszczeń szkoły (w całość jednym dokumencie) i protokołu z kontroli straży (całość w jednym dokumencie).

Prosimy również, aby przesłać następujące dokumenty:
1.   Zgłoszenie diakonii oazy rekolekcyjnej (wg wzoru 3)
2.   Listę z danymi wszystkich posługujących w diakonii danej oazy rekolekcyjnej do ubezpieczenia OC (animatorzy małych grup i moderator) i NW (pozostali członkowie diakonii).( wg wzoru 2)
3.   Ramowy program wychowawczy z uwzględnieniem rodzaju działań, jakie zostaną podjęte przy realizacji rekolekcji a także plan wycieczek, wyjazdów i innych atrakcji! 

Wzory (do pobrania w doc):

wzór 2 - zawiera dane do ubezpiecznia,

wzór 3- zgłoszenie diakonii oaz rekolekcyjnych

Ważne Infromacje ! Wolontariusze zostają zwolnieni z opłat za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać 
w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: 
art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie. Źródło: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Dane Fundacji:

Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Bielsku-Białej.

ul. Św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000071891
NIP:634-10-46-851
Regon: 001376517